Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelding

Bij ziekte moet het Kindcentrum zo snel mogelijk in kennis worden gesteld.
U kunt dit doen:

Wilt u dit tussen 8.00 en 8.45 uur doen? We nemen contact op als wij geen ziekmelding hebben gekregen.

Bij langdurige ziekte of opname in het ziekenhuis dient ons Kindcentrum zorg te dragen voor de voortgang van het onderwijs aan uw kind. Een en ander wordt in samenwerking met het HCO verzorgd.

Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt en heeft het bijvoorbeeld koorts dan nemen we telefonisch contact met u op. In dat geval verwachten we dat u uw kind ophaalt of laat ophalen door een volwassen persoon. Onder schooltijd laten we uw kind nooit alleen naar huis gaan.

Verlof aanvragen / vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen. Maximaal 10 dagen per schooljaar. Ouders kunnen hiervoor alleen bij de directie schriftelijk een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof kunnen aantonen. Er zijn duidelijke wettelijke richtlijnen voor het toekennen van dit verlof. Een aanvraag voor verlof voor een langere periode dan 10 schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht ingediend worden.

Ziekmelding

Cookie instellingen